Privacy Policy

ALGEMEEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de andere privacyregels. Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Ze worden door ons verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie, als gevolg van de overeenkomst. We gebruiken ze ook voor beperkte direct marketing (om u inhoudelijk te informeren met inspirerende voorbeelden vanuit praktijkcases en te contacteren tijdens de werkzaamheden) op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als All Wet Studio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier. Deze privacyverklaring is van toepassing op de geïnteresseerden van All Wet Studio, door het bezoeken van onze website of via beperkte direct marketing.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door All Wet Studio verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden op basis van de aangegeven juridische grondslag:

  • Het versturen van informatie over onze activiteiten en diensten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)
  • Het monitoren van website bezoekers om de website te verbeteren (gerechtvaardigd belang)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN

All Wet Studio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en het recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op het verwijderen van uw gegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het contactformulier kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In geval van uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een vergoeding aanrekenen.

Cookies

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten (taalkeuze, nieuwsbrieven, …). De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

WELKE COOKIES GEBRUIKT ALLWETSTUDIO.BE EN WAAROM?

De cookies die allwetstudio gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren, bepaalde diensten aan te bieden, om eventuele fouten te identificeren en onze website te optimaliseren.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES ALLWETSTUDIO.BE

allwetstudio gebruikt technische cookies (om na te gaan of uw browser cookies accepteert). Deze cookies kunnen gebruikt worden zonder uw toestemming.
allwetstudio gebruikt daarnaast ook analystische en overige cookies. Het gaat om de volgende cookies:

  • Google Analytics: deze cookies dienen om het gebruik van onze website (bv. aantal clicks per pagina) te analyseren en worden maximaal 2 jaar bijgehouden.

COOKIE-INSTELLINGEN AANPASSEN IN UW BROWSER

Het is aangeraden om cookies aan te laten staan als u allwetstudio bezoekt. Wilt u toch geen cookies gebruiken? Pas dan uw instellingen van uw webbrowser aan.